★ Free online encyclopedia. Did you know? page 144                                               

Sokolany

Sokolany je obec na Slovensku v okrese Košice-okolie. V rokoch 1961 až 1990 bol spolu s obcou Bočiar spojené do dediny, Hutníky.

                                               

Svinica (okres Košice-okolie)

Svinica je obec na Slovensku v okrese Košice-okolie. Najvýznamnejšou pamiatkou je románsko-gotický kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi pôvodne zo stredu 12. storočia.

                                               

Šemša

Prvá písomná zmienka o škole v Šemši pochádza z roku 1772. V tom čase, Mária Terézia nariadila krajinským orgánom, ktorý začal s modernizáciou školstva v Uhorsku. Na začiatku šesťdesiatych rokov 19. storočia bol činnosti školy porovnatelná s iným ...

                                               

Štós

Nachádza sa v údolí Štóskeho potoka, lavostranného prítoku rieky Bodva, v južnej časti Volovských vrchov. Potok, pretekajúci obcou, vytvára hranicu medzi severom ležiaceho podcelkom Kojšovská hoľa a južne situovanou Pipitkou. Obec vedie cesta II ...

                                               

Trebejov

Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Hornád v juho-východnej časti Čiernej hory, v geomorfologickej oblasti Hornádske predhorie. Prístup do obce poskytuje cesta III. trieda cez Kysak zo severu alebo Družstevnú pri hornáde v južnom, alebo cez údo ...

                                               

Trstené pri Hornáde

Medzi obce a Slanskými horami pre družstevnými polami je malé romantické jazierko, ktorá je postavená na Trstenskom potoka. On tiež slúži ako zberné stanice vody, ktorá tečie z neďalekých lesov na Trstenského potoka. V minulosti slúžil tento vodn ...

                                               

Turňa nad Bodvou

Katastrálnym územím obce preteká riečka Bodvy a Hájsky potok. Na rozdiel od nich, v blízkosti dediny sa nachádza v jazierku.

                                               

Turnianska Nová Ves

Turnianska Nová Ves je obec na Slovensku v okrese Košice-okolie. V rokoch 1964-1991 bol Turnianska nová Ves spojené s obcami Chorváty a Hosťovce obce Nová Bodva.

                                               

Vajkovce

Reformovaný kostol-loď tolerančná-klasicistický s segment ukončenie presbytéria a predstavanou vežou rokov 1801-1802. V roku 1901 prešiel úpravami, bola pristavaná veža s ihlancovou helmicou. Interiér je zaklenutý tri polami pruskej klenby. Zaria ...

                                               

Valaliky

Obec Valaliky: časť Košťany maď. Csontosfalva. Všechsvätých. Buzice maď. Búzafalva. Bernátovce v minulosti Bernatovce, maď. Bernátfalva.

                                               

Velká Ida

Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2013 ľudia žili vo Veľkej Ide 3 406 obyvateľov, z toho bolo 1 381 49.2 % slovenskej, 888 31.6 % rómov a 516 18.4 % maďarskej národnosti.

                                               

Velká Lodina

Nadmorská výška v strede obce je 258 m. Obec sa nachádza v severozápadnej časti slovenského rudohoria, v celej Čiernej hore, v krásnom údolí rieky Hornád, približne 25 km severozápadne od Košíc.

                                               

Vyšná Kamenica

Evanjelický kostol-loď pôvodne gotická budova s polygonálnym konci presbytéria a predstavanou vežou z prvej polovice 14. storočia. V 16. a 17. storočia, bol rozšírený na západ, v tomto období bolo veža s aktuálny záznam. Z pôvodnej stredovekej pr ...

                                               

Vyšná Myšla

V obci sa nachádza vodná plocha, ktorá sa nazýva domov Rybníka. Vodná plocha vytvára žriedlo, z ktorého vyteká fľaša minerálnej vody.

                                               

Vyšný Čaj

Podobne, ako v prípade susednej obci Nižný Čaj, názov Čaj pochádza z slovanské osobné meno Čavoj, čo v latinčine texty vykazujú ako Chaway. V roku 1337, vyšný Čaj označované ako Chaway superior a Nižný Čaj ako Chaway nižšie. Prechod zo znenia Cha ...

                                               

Vyšný Klátov

28. Februára 2010 bol zaznamenaný nad východným slovenskom jeseň meteoritiu, z ktorých prvé fragmenty podarilo nájsť 20. marca 2010 v katastrálnom území obce. Neskôr boli iné fragmenty, ktoré sa nachádzajú západne od Košíc.

                                               

Vyšný Medzev

Obec sa nachádza v údolí Bodvy, na severnom okraji Medzevskej pahorkatine na juhozápadnom okraji Volovských vrchov. Z Medzeva sa nachádza 1.5 km na sever od Košíc 30 km na západ a od Rožňavy 45 km východným smerom.

                                               

Zádiel

Zádiel je obec na Slovensku v okrese Košice-okolie. V rokoch 1964 až 1990 bol Zádiel súčasťou obce Zádielske Rozhodujúce.

                                               

Zlatá Idka

Obcou preteká rieka Ida, ktorý sa vlieva do Bukoveckej nádrže.

                                               

Žarnov (okres Košice-okolie)

Reformovaný kostol-loď-klasicistický s segment ukončenie presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti od roku 1810. Veža bola pristavaná v polovici 19. storočia. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou. Tam je drevená kazatelnica a empora z ča ...

                                               

Ždaňa

Cez obec Ždaňa tečie rieka Hornád a turecký potok.

                                               

Bzovík (okres Krupina)

Južne od obce sa nachádza komplex opevnený kláštor s kostolom. Pôvodne benediktínsky kláštor zasvätený svätému Štefanovi bola založená v prvej polovici 12. storočia komesom Lampertom z rodu Huntovcov-Poznanovcov. Už na konci 12. storočia, kláštor ...

                                               

Cerovo (okres Krupina)

Budova starej školy, rodný dom Samuela Zocha, to je jednopodlažnú ludovú štruktúra v pôdoryse obdĺžnika od druhej polovice 19. storočia. Hrad Cerovo, zvyšky zaniknutého hradu Hunt-Poznanovcov, ktorý sa nachádza nad obcou. Prvá zmienka o hrade poc ...

                                               

Čabradský Vrbovok

Čabradský Vrbovok je obec na Slovensku v okrese Krupina. V blízkosti obce sa nachádza hrad Čabraď a npr Čabraď s piatym, najprísnejšou, stupeň ochrany.

                                               

Dolný Badín

Rímskokatolícky kostol svätého Michala archanjela, jednoloďová, pôvodne gotická budova so segmentovo ukončené presbytériom a veža tvoriacou časť omše z kostola. Budova prešla rekonštrukciou, prvý v roku 1754, opäť zaklenutá bol v roku 1781. Zásad ...

                                               

Domaníky

Obec Domaníky leží v údolí potoka ponúka v Krupinskej výšine. Nadmorská výška v strede obce je 195 m n. m. a v katastri 130-314 m n. m. Kataster obce je mierna pahorkatina, ktorá bola spoločnosť sa pliocénnej ploché. Pozostáva z andezitické tufit ...

                                               

Hontianske Moravce

Hontianske Moravce leží v juhovýchodnej časti Ipelskej pahorkatiny južne od Krupiny. Najnižší bod je v nadmorskej výške 140 m n. m. a najvyšší bod je 254 m n. m. Celková rozhloha je 1 683 ha, z toho v katastrálnom území Cirkvi Moravce 983 ha a ka ...

                                               

Hontianske Nemce

Obec Hontianske Nemce sa nachádza v údolí rieky Štiavnica, v južnej časti stredného Slovenska, 10 km juho-západne od Krupiny. Leží na križovatke ciest z mesta Levice, Šahy, Zvolen a Banská Štiavnica. Obec sa skladá z bytových jednotiek: Hontiansk ...

                                               

Hontianske Tesáre

Hontianske Tesáre je obec na Slovensku v okrese Krupina. V roku 1971 to boli pripojené tri pôvodne samostatné obce, Rozhodujúci, Šipice a Báčovce. Obec tiež zahŕňa osady Pírovské a Patkôš.

                                               

Horné Mladonice

Rímskokatolícky kostol svätého Demetera, jeden jednoloďová stavba s polkruhovým konci presbytéria a vežou tvoriacou časť hmoty budovy z rokov 1888-1890. Konštrukcia bola založená na mieste staršieho kostola. Cirkev má obyčajný fasády, veža je uko ...

                                               

Kozí Vrbovok

Leží v strednej časti Krupinskej planiny, v doline potoka Vrbovok. Nachádza sa 9 km juhovýchodne od Krupiny a prístupné po ceste III / 2565 prostredníctvom Bzovík alebo Trpín. Veľký Krtíš sa nachádza 34 km na juh-východ, Zvolen 38 km na severe a ...

                                               

Královce-Krnišov

Obecná zvonica v časti Krnišov, murované budovy s drevenou nadstavbou k rovine štvorec so stanovou strechou. Boky bell tower sú lemované kvádrovaním, otvormi šambránami. Pôvodne slúžil miestnych katolíckych veriacich. Súbor ludových domov v Králo ...

                                               

Ladzany

V miestnej evanjelickej ľudovej školy, pôsobil v r. 1838 Andrej Braxatoris - Sládkoviča ako asistent učitel. Na mieste pôvodnej budovy bol postavený v roku 1934 nová škola, dnes je v týchto priestorov v materskej škole. Pred prvou svetovou vojnou ...

                                               

Lišov (okres Krupina)

Malá dedinka ty najjužnejších výbežkoch Štiavnických vrchov. Obec patrí medzi typicky hontianske, dodnes sa tu zachované množstvo zvykov a tradícií. Je tu obľúbené pestovanie viniča a výroba vína.

                                               

Litava (okres Krupina)

Rímskokatolícky kostol svätej Margity Antiochijskej, jednoloďová, pôvodne gotická budova s vežou tvoriacou súčasťou hmotnosť kostol z 13. storočia. Kostol prešiel viacerými prestavbami, vznikol v rokoch 1320-1340 a barokový z roku 1786, kedy bola ...

                                               

Medovarce

Evanjelický kostol, jeden jednoloďová stavba s polygonálne s presbytériom a predstavanou vežou z roku 1836. Fasády kostola sú hladké, okná sú polkruhovo ukončené. Veža má ihlancovú helmicu. V interiéri sa nachádza kamenný krstitelnica s renesančn ...

                                               

Rykynčice

Prvýkrát, zobrazí sa názov Felsewrakaucha Horné Rykynčice v roku 1327. Iné pomenovanie Hornej Rykynčíc je na písomnosti z roku 1422 – Felsewrakancha. Felserakoncza 1470, Fesew Rakoncza 1477, 1491, 1497 Felso Rakoncza 1489, Horné Rikinčice roku 17 ...

                                               

Senohrad

Obec Senohrad sa nachádza v doline riečky Litava v krupinskej planine. Nadmorská výška stredu obce je 592 m n. m., plocha pozemku 1 520 ha a počet obyvateľov k 31. Decembra 2018 bol 768. Administratívne je obec začlenená do okresu Krupina, v ktor ...

                                               

Súdovce

Obec sa nachádza v údolí Veperec, na juhozápadnom okraji Krupinskej planiny. Južná odlesnenú časť chotára tvorí Ipelská pahorkatiny, v severnej časti rozsiahle dubové a bukové lesy. Nadmorská výška obce je 164 m n. m., najnižšia poloha je 150 m, ...

                                               

Terany (okres Krupina)

Leží v byte oblasti v nadmorskej výške 144 m n. m. na rozhraní Štiavnických vrchov, Krupinskej planiny a Ipelskej pahorkatiny, preteká ním rieka Štiavnica. Obcou prechádza dopravná tepna I / 66, a E77, spájajúca Budapešť s Varšavou kedysi bola na ...

                                               

Uňatín

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1135, keď sa obec stále nazýva "Pomag" a rozprestierala prvé dve, neskôr na troch miestach v Uňatína. Obec patrila do panstva rodu Pomothy. Jej meno sa viackrát zmenili: Wneten, Wnecen, Wnathyn, Hunatin, Unyati ...

                                               

Žibritov

Nachádza sa v juhovýchodnej časti Štiavnických vrchov na okraji Skaly, Sitno predhoria a Krupinskej planiny - podcelku Bzovícka pahorkatina. Spolu s ostatnými päť obcí regiónu je súčasťou združenia Mikroregiónu Južné Sitno. Kataster obce má rozlo ...

                                               

Dolný Vadičov

1385 – ďalšia písomná zmienka o území. 1850 – v obci je 223 obyvateľov. 1419 – prvá písomná zmienka o osade Vadychov, majetkom zemianskej rodiny Rudinských. 1598 – má obec 24 domov a mlyn. 1515 – ďalšia zmienka o osade, osada, patrí k strečniansk ...

                                               

Horný Vadičov

Hornom vadičove je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obcou prechádza niekoľko turistických chodníkov. Obec hornom vadičove s rozlohou 2081 ha a počet 1 628 obyvateľov, leží na konci Vadičovskej doliny, ktorá sa nachádza pod južnými s ...

                                               

Kysucký Lieskovec

Obec sa nachádza na severnom okraji okresu Kysucké Nové Mesto približne v polovici cesty medzi Kysuckým Novým Mestom a Krásne nad Kysucou. Leží v severnej časti Kysuckej kotliny medzi Ochodnickou vrchovinou obe časti javorníkov, na západe a Vojen ...

                                               

Lodno

Obcou preteká rieka Lodňanka. Leží na upätí Kysuckej vrchoviny. Na západe, hneď vedľa Kysuckým Lieskovcom, v južnej cez Žihlavný grun s Povinou, na západe cez sedlo Korcháň v Starej Bystrici na sever cez Kýčer okrem kaplnky s Klubinou.

                                               

Nesluša

V okrese Kysucké Nové Mesto je obec s najväčším počtom obyvateľov. Nachádza sa na 25.48 km2. Leží na východnej časti javorníkov v doline rieky Neslušanka, má pahorkovitý až vrchovitý, v severnej časti hornatý povrch chotára, s nadmorskou výškou o ...

                                               

Ochodnica

Ochodnica je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. To sa nachádza približne 7 km na sever od Kysuckého Nového Mesta v doline na pravej strane rieky Kysuca. Obec leží pozdĺž potoka Ochodničanka, ktorý je na dolnom konci dediny a vlieva do ...

                                               

Radola

Obec sa nachádza na dolných Kysuciach, na ľavom brehu rieky Kysuca. Leží v juhovýchodnej časti Kysuckej kotliny, na východ od Kysuckého Nového Mesta. Na juh na východ smerom na obec obklopuje Kysuckej vrchoviny, na severe a západe leží ploché úze ...

                                               

Rudinka

Obec Rudinka má polohu mimo hlavných dopravných presun cez Kysuce. Katastrálne územie obce sa nachádza na pravom brehu rieky Kysuca a hraničí s katastrami obcí Rudina, mesto Kysucké Nové Mesto a územie okresu Žilina. Obce siaha štátna prírodná re ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →