★ Free online encyclopedia. Did you know? page 256                                               

Krajinské zastupitelstvo

Provinčné zastupitelstvo bola v období zriadenia zastupitelský orgán jednej krajiny / zeme. Zvolával ho a predseda jej orgány, pléna a Krajinského výboru bol krajský predseda. Každý zastupitelstvo by mali byť dve tretiny členov volených na 6 roko ...

                                               

Krajinské zriadenie

Krajinské zriadenie je názov územno-správneho členenia v Československu v rokoch 1928 – 1939 a čiastočne aj v rokoch 1945 – 1949. Táto nehnuteľnosť na Slovensku a v podkarpatskej Rusi nahrádzajú kraja a v českej republike, administratívny systém ...

                                               

Krajinský prezident

Krajský predseda bola v období zriadenia najvyššieho regionálny riaditeľ, podriadený ministrovi vnútra. On bol vymenovaný za československého prezidenta na odporúčanie ministerstva vnútra. V rovnakej dobe bol prednostom Krajinského úradu a predse ...

                                               

Krajinský úrad

Krajský úrad životného prostredia bola v období zriadenia najvyššieho správneho orgánu z jednej krajiny / zeme. Krajský úrad bol zriadený zákonom z 14. Júla 1927 č. 125 / 1927 Zb. z. a n., ktoré Slovensko uplynula dovtedajšie župné zriadenie a bo ...

                                               

Královský servient

Královskí servienti alebo servienti alebo královskí zamestnanci alebo zamestnanci svätého krála bolo v 11. 13. storočí v Uhorsku, najpočetnejšia vrstva slobodného obyvateľstva, ktorý bol priamo podriadený maďarský královi a bola povinná vojenská ...

                                               

Linecký mier

Linecký mier bol mier uzavrel v Linzi, 16. Decembra 1645 medzi cisárom Ferdinandom III. a Jurajom I. Rákocim, ktorá má ukončené protihabsburské povstanie Juraja I. Po. Po smrti Ferdinanda III. 1657 pokoj, zastavil na pozorovanie.

                                               

Memorandum národa slovenského

Memorandum národa slovenského bol programový dokument slovenských štátoprávnych, politických a kultúrnych požiadaviek, prijatý na slovenskom národnom zhromaždení 6. – 7. Júna 1861 v Martine. Autorom memoranda bol Štefan Marko Daxner.

                                               

Natio Hungarica

Natio Hungarica môže byť: (c) z približne polovica 19. storočia medzi Maďarov a maďarského politického národa. (d) od stredoveku menej často: obyvatel uhorska, bez ohľadu na etnický pôvod. (a) od stredoveku do polovice 19. storočia: šlachta rakús ...

                                               

Nová škola slovenská

Nová škola slovenská zastupuje liberálnej politickej smer z prelomu 60. a 70. rokov 19. storočia, ktorá bola alternatívou k Starej školy slovenskej. Bol vyrobený v r. 1868 občania slovenskej obchodnej a duševného spoločenstiev v Pešti a Čas.

                                               

Október 1918

Október 1918 je metonymická skratka pre označenie nahromadené revolučné udalosti na konci prvej svetovej vojny, počas ktorých k nemu došlo, československého štátu a vytvorili Československej republiky.

                                               

Ónodský snem

Ónodský montáž alebo montáž v Ónode, alebo divoký zhromaždenie bolo zhromaždenie zástupcov miest a liberálnych královských miest zo všetkých území dominuje Františka II. On, ktorý sa konal v Ónode 31. môže 1707 22. Júna 1707. Ľudia boli v Minulos ...

                                               

Panstvo Makovica

Panstvo Makovica bol feudálneho panstva v severovýchodnej časti šariša. Bol vytvorený na začiatku 14. storočia, vylúčenie královského domínia Šariš, v súvislosti s výstavbou hradu Zborov, ktorý sa stal jeho sídle a jeho majitelia majitelmi nehnut ...

                                               

Povstanie Gabriela Betlena

Po smrti Gabriela Bátoriho je sedmohradským kniežaťom v roku 1613 sa stal Gabriel Betlen s pomocou Turkov. Vo viedni ho už od začiatku nedôverovala a snažil byť súčasťou nepokoje a sprisahanie. Jeho území poslala, ako aj niekoľko expedícií, ktoré ...

                                               

Povstanie Juraja Dóžu

Povstanie Juraja Dóžu bolo povstanie jednoduché ludu proti šlachte v Uhorsku, v apríli až júli roku 1514, ktorý bol vytvorený od zlyhanie zorganizovanej križiackej výpravy. 9. Apríl ostrihomský arcibiskup Tomáš Bakóc Čas slávnostne pápeža Leva X ...

                                               

Povstanie Juraja I. Rákociho

Povstanie Juraja I. rákociho bol tretí zo šiestich habsburgovcov profesionálne povstania. Vykonáva v rokoch 1644 – 1645 Už rok po smrti kniežaťa Gabriela Betlena v Transylvánii vypukli boje o kniežaciu korunu. Si to chcel Betlenov brata Štefana, ...

                                               

Povstanie Štefana Bočkaja

Štefan Bočkaj pôsobil ako poradca sedmohradského kniežaťa Žigmunda Bátoriho. Možnosť úplného oslobodenia Turci obsadili Sedmohradska videl iba v spojení s cisársky dvor. V 90. rokov 16. storočia, ktorý sa konal v Prahe funkcia cisárskeho poradcu ...

                                               

Prešovské jatky

Prešovské jatkami alebo Vaše krvavé bol súd a špeciálny súd, ktorý odsúdil na smrť 24 mešťanov a zemanov z Prešova, okolia a vzdialenejšie časti rakúsko-uhorskej ríše. Všetkých obvinili z vykonštruovanej účasť na príprave nového sprisahania, v pr ...

                                               

Protihabsburské stavovské povstania

Protihabsburské stavovské povstania boli ozbrojené vystúpenia sedmohradských a uhorských stavov, pod vedením sedmohradskými kniežatami alebo maďarský magnátmi proti Habsburgovcom v rokoch 1604 až 1711. Ich účastníci bojoval proti absolutisticko-c ...

                                               

Provincia 11 spišských miest

Provincie 11 spišských miest bol samosprávneho jednotky spišských miest v rokoch 1412 – 1465. Vznikol v dôsledku spišského zálohu a degradácie Provincie 24 spišských miest na spoločnosti z 11 spišských miest. V provincii boli Spišský Štvrtok, Ili ...

                                               

Provincia 24 spišských miest

Provincie 24 spišských miest bol samosprávneho jednotky spišských miest v rokoch 1344 – 1412. Pochádza zo Spoločenstva spišských Sasov, ktorému uhorský kráľ Štefan V. udelil v roku 1271 rozsiahle výsady, svoje vlastné samosprávy sídlom v Levoči, ...

                                               

Resolutio Carolina

Resolutio Carolina bola nariadenia uhorského krála Karola IV. vydané v roku 1731, ktorý regulovaný náboženskej situácii v Maďarsku. Podľa tohto nariadenia bolo štátom uznané náboženstvo rímsko-katolícke náboženstvo. Protestanti mohli na základe s ...

                                               

Slobodné královské mesto

Slobodné královské mestá boli mestá v Uhorsku, ktoré neboli podriadené župným orgánom príslušnej stolice, mal svoje vlastné samosprávnu a zákonodarnej moci, ich obyvatelia majú väčšinou sami voliť svojich richtárov a samosprávnych orgánov. Tieto ...

                                               

Slovakizácia

Slovakizácia je proces, charakterizovaný túžba po nadvláde sociálno-hospodársky život Slovenska Deň. Masívne kampane pre slovakizáciu a jeho realizácii došlo po získaní autonómie slovenskej krajiny 6. Októbra 1938 a najmä po vzniku slovenského št ...

                                               

Slovenská krajina (1938 – 1939)

Slovenská krajina bola autonómne územie Československej republiky, ako ustanoví ústavný zákon č. 299 / 1938). z. a n. zo dňa 22. Novembra 1938 o autonómii slovenska. V praxi autonómnej vlády a výkonnej moci v tejto oblasti bolo vykonané slovenske ...

                                               

Slovenská ludová republika

Slovenskej, čínskej ľudovej republiky, alebo na východ slovenskej republiky bol názov štátneho orgánu, ktorý trval od 11. December 29. Decembra 1918. Už v priebehu roku 1918 bolo na východe Slovenska a Východoslovenská rada VslR, ktorý tvrdil výc ...

                                               

Slovenské autonomistické hnutie

Slovenské autonomistické hnutie alebo slovenský autonomizmus bol autonomistické hnutie v medzivojnovom období v ČESKOSLOVENSKU, ktorého hlavným predstavitelkou bola HSĽS. Hlavnými predstavitelmi boli Andrej Hlinka a Jozef Tiso, Alexander Mach, Vo ...

                                               

Slovenské národné zhromaždenie

Slovenské národné zhromaždenie alebo Martinské zhromaždenie alebo Memorandové zhromaždenie bolo montáž 5000 – 6000 predstavitelov slovenského národa, ktoré sa konalo 6. – 7. Júna 1861 v Martine a prijalo Memorandum národa slovenského. To bolo naj ...

                                               

Slovenské Okolie

Slovenské Okolie a Okolie alebo Hornouhorské slovenské Okolie, nem. Oberungarischer slowakischer Distrikt, bol slovenský politický projekt nezávislého územnosprávnej jednotky v rámci uhorského královstva z roku 1861.

                                               

Slovenský prestolný prosbopis

Slovenský prestolný prosbopis alebo prestolný prosbopis prvý verejný politický výkony slovenského národného hnutia a jeho prvý požiadavky. Bol podpísalo viac ako dvesto evanjelickými osobností, prevažne inteligenciu a vzdelancov. Podpísali ho sup ...

                                               

Tereziánsky urbár

Tereziánsky urbár bolo nariadenie Márie Terézie z roku 1767, upravujúcimi rovnomerne po celej krajine, vzťahy medzi zemepánmi a ich poddanými. Základnou myšlienkou, ktorá viedla Máriu teréziu k otázke reformy nariadenia bol jej záujem o zlepšenie ...

                                               

Vatra zvrchovanosti

Vatra zvrchovanosti je táborového ohňa, ktorý na Slovensku oslavuje a pripomína prijatie Deklarácie slovenskej národnej rady o zvrchovanosti slovenskej republiky v uznesení slovenskej národnej rady zo 17. Júla 1992. Na počesť prijatia deklarácie ...

                                               

Viedenské memorandum

Viedenské memorandum bolo memorandum o rokovaní s štátoprávnym riešenie postavenia Slovákov v Maďarsku a habsburskej monarchie, ktorý bol predložený na kráľa 12.12.1861. Na základe Memoranda národa slovenského, zatiaľ čo vo Viedni memorandum bliž ...

                                               

Vojnové zločiny na území Slovenska počas druhej svetovej vojny

V roku 1939 súčasťou územia dnešného Slovenska, v prevažnej miere z troch rezortov – slovenského štátu a južnej a východnej časti krajiny bolo okupované Horthyovským Maďarskom. Menšie regióny, ako napríklad Petržalka a Devín padol na Nacistické N ...

                                               

Výnos o zriadení Protektorátu Čechy a Morava

Výnos o zriadení Protektorátu Čechy a Morava, je návrat vydal adolf Hitler 16. marca 1939 v Prahe, ktorý po vyhlásení nezávislosti slovenského štátu 14. marca 1939 a okupácia českých krajín, nemeckými vojskami, 15. marca 1939 formálne ukončil exi ...

                                               

Vznik Slovenského štátu

Vojna, slovenská republika alebo slovenského štátu bol stav, ktorý vznikol krátko pred druhej svetovej vojne na troskách Československej republiky ako priamym dôsledkom zhoršujúcej sa medzinárodnej politickej situácie a hrubého nátlaku hitlerovsk ...

                                               

Želiar (poddanstvo)

Želiar bola v dobe poddanstva jej, najchudobnejších vrstiev poddanského obyvateľstva - poddaný, ktoré sa konalo v sídle len malé polnohospodársku pôdu v tejto oblasti. Ak želiar nie vlastné obydlie bolo aj podželiar, podludník, hofier, ak ste mal ...

                                               

Žiadosti slovenského národa

Žiadosti slovenského národa, alebo Mikulášske žiadosti bol najucelenejší slovenský politický program v rokoch 1848 – 1849. Prihlášky sú akceptované 10. mája 1848 v Liptovskom Mikuláši a dopredu 11. môže v Ondrašovských kúpeloch.

                                               

Abdikačná kríza

Abdikačná krízy došlo v Spojených teda v roku 1936 po britský kráľ Eduard VIII. zasnúbil s Wallis Simpsonovou, american prominentkou, ktorí sa rozviedla s jej prvý manžel a plánované rozvod s jej druhý manžel. Opozícia manželstva vyjadrila vláda ...

                                               

Act of Settlement (1701)

Zákon Vyrovnania alebo zákon o nástupnictve bolo prijaté od anglického parlamentu v roku 1701. Zákon má oficiálny názov Práva akéhokoľvek iného obmedzenia Koruny a lepšie zabezpečenie práv a slobôd osôb, dopĺňa Bill Práv v 1689 a patrí do ústavné ...

                                               

Arcibiskup canterburský

Arcibiskup canterburský je najvyšším biskupom, zastúpená Anglikánskej cirkvi, symbolické najvyššej predstavitel sveta je anglikánskej spoločenstva a diecézny biskup Canterburskej diecézy. Prvý canterburským arcibiskupom bol svätý Augustín z Cante ...

                                               

Koh-i-Noor

Koh-i-Noor je veľký bezfarebný diamant, ktorý bol nájdený v Kollur Bane v dnešnom štáte Ándhrapradéš v Indii asi v 13. storočia. Pôvodne zvažovali 793 karát. Počas nasledujúcich niekoľko storočí niekoľkokrát zmenil majiteľa medzi rôznymi feudálny ...

                                               

Mercia

Mercia bol jeden z 7 anglo-saskej královstiev. Bola založená Anglovia, ktorí sa usadili na tejto územií okolo roku 500. Mercia susedila s Northumbriou, Powysom, juhowaleskými královstvami, Wessexom, Sussexom, Essexom a Východnom Anglicku. V 2. po ...

                                               

Northumbria

Northumbria bol pôvodne jeden z pôvodných 7 saskej královstiev na ostrove, Veľká Británia, založená v roku 604, ktorá vznikla zlúčením královstiev Bernicia a Deira. Najväčší vplyv by malo v prvom polroku 7. storočia. 9. storočia to bol pripojený ...

                                               

Ohradzovanie

Ohradzovanie je proces zaberania a ohradzovania veľké jednotky pozemkov vo vlastníctve pôvodne občinami a rolníkmi v Uk v 15 19. storočia, najmä v 16.storočia. a potom v 18. storočia Je predmetom mnohých ekonomických, sociologických a historickýc ...

                                               

Oranžský rád

Lojálna oranžská inštitúcia, viac známy ako Orange, láska je protestantskej bratské organizácie založené prevažne v Severnom Írsku. To tiež má významné zastúpenie v Škótskom nížiny a okolo Commowealthte a v Spojených štátoch. Bola založená v župe ...

                                               

Vzbura na Bounty

Vzbura na Bounty, led druhým kormidelníkom Fletcherom Christian proti velitelovi, poručíkovi Williamovi Blighovi, sa konalo 28. Apríla 1789 na lodi Bounty. Časť posádky lode povstala proti kruté zaobchádzanie kapitán. Britská zaslané člna na oceá ...

                                               

Wessex

Wessex bol jeden z 7 anglo-saskej královstiev na území Británie. Bola založená Sasi, o Cerdik v roku 494. 9. storočia bol najsilnejší z týchto královstiev, z Wessexu prichádza kráľ Alfréd Veľký a anglický královstvo vlastne vytvorený tak, aby Wes ...

                                               

Kosovo je Srbija

Bannery s týmto sloganom sa objavil v mnohých ukážok Srbov po celom svete, prvé významné použitie tohto tvrdenia, kde Kosova ukazuje, ako neoddeliteľnou súčasťou srbského štátu, bol veľký protest v Belehrade, ktorý sa konal práve pod týmto názvom ...

                                               

Srbské královstvo

Srbský královstvo bol nezávislý štát, ktorý vznikol zo srbského kniežatstva po Berlínskom kongrese v roku 1878 a prestal existovať kombináciou Štát, Slovincov, Chorvátov a Srbov do Královstva Slovincov, Chorvátov a Srbov.

                                               

Srbsko (1941 – 1944)

Srbsko bolo po nemeckej invázii a demontáž Juhoslávie v apríli 1941 v rámci nemeckej vojenskej správe, ktorá bola založená kolaboračné civilnej vlády. Najprv krátko-dlhé komisársku vláda na čele Milan Aćimovičom a následne tzv. vláda národnej spá ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →