★ Free online encyclopedia. Did you know? page 259                                               

Ústavný zákon o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Ústavný zákon o zániku českej a slovenskej Federatívnej Republiky bolo vydané dňa 25. Novembra 1992 v zbierke zákonov pod číslom 542 / 1992. Tento ústavný zákon sa rozhodne o zániku ČSFR a vzniku dvoch samostatných štátov – českej republiky a Slo ...

                                               

Prezídium Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík

Prezídium Najvyššieho sovietu zväzu sovietskych socialistických republík, bol orgán štátnej moci v Sovietskom zväze, ktorá pozostávala s prezidentom a jeho 15 podpredsedovia, tajomník, a 20 členov. Jej členovia sú volení na základe pridelených Na ...

                                               

Transnistria (druhá svetová vojna)

Podnestersko, alebo Zadnestersko alebo nesprávne Podnestersko bolo pásmo rumunský zamestnanie na území Sovietskeho zväzu počas druhej svetovej vojny. Územie bolo vytvorené na základe nemecko-rumunský dohoda bola podpísaná v Benderách 30. Augusta ...

                                               

Zadunajsko

Zadunajsko je tradičné označenie územia medzi Dunajom, Alpy, Drávou a Murou. Názov Zadunajsko vznikla v ranom novoveku, pri pohlade z Bratislavy, vtedajšieho hlavného mesta Královského rakúsko-uhorskej ríše, územie ležiace "pre Dunajský". V určit ...

                                               

Kupónová privatizácia

Kupónová privatizácia je metóda privatizácie štátneho majetku vzhľadom k tomu, že veľké časti obyvateľstva za symbolické alebo nízku cenu získať kupóny, ktoré potom obyvatelstvo môže byť vymenený za akcie spoločností, predtým vo vlastníctve štátu ...

                                               

Koruna slovenská

Koruna slovenská bol názov vojnovej slovenskej republiky v rokoch 1939-1945. Koruny slovenskej nahrádza predtým používané česko-slovenskej koruny.

                                               

Absentium ablegatus

Absentium ablegatus je latinský právny pojem, ktorý určuje pozíciu zástupcu delegovať na maďarský stravy. Bolo potom, v roku 1608 montáž zlomil zákona na hornej a dolnej palube. Publikované zástupca má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach valného ...

                                               

Hanno

Hanno Moreplavec bol kartáginský vojenský velitel a vodca námorné výpravy s kolonistami na západ Kartága pred r. 450 pred kr. Obnoviť kartaginské kolónie v dnešného Maroka, potom pokračovala pozdĺž západného pobrežia Afriky a plavil o s 60 lode n ...

                                               

Hasdrubal Barkas

Hasdrubal Barkas bol druhý syn a štátnika Kartága – Hamilkara Barkasa. Rok narodenia je neistý. Mal dvoch bratov – starší Hannibala a mladšie Magona. Všetci traja bratia boli zapojené v druhej púnskej vojny.

                                               

Dejiny Osmanskej ríše

Osmanská ríša bola založená osmanom I. ako malý bejlik na severozápade malej Ázie juhu Konštantínopolu, hlavné mesto Byzantskej ríše. Osmani prvýkrát vkročili v Európe v roku 1352, v roku 1354 získali hrad Çimpe v Dardanelách a v roku 1369 presťa ...

                                               

Najvyšší móbad

Najvyššie móbad titul bol velkňaza zoroastrickej cirkvi v sásánovskej Persia. Bol používaný približne od 3. 7. storočia po Kr. a je odvodené od staroperzského magupati, pán mágov. Jej držiteľ môže bola najvyššia autorita v oblasti zákonodárstva a ...

                                               

Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze se sídlem v Litoměřicích

Rímskokatolícka cyrilometodejská bohoslovecká fakulta v Prahe založená v Litoměřiciach, ktoré dnešný nástupca je Katolícka teologická fakulta Karlovej univerzity, ktorý ho vzkriesil bohoslovcov katolíckej cirkvi v čase, keď komunistická moc odlúč ...

                                               

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je jednou z trinástich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. Ako jediná vysoká škola na Slovensku zabezpečuje vzdelávanie v evanjelických kňazov.

                                               

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je jednou z trinástich fakúlt univerzity Komenského v Bratislave. Vzdeláva pracovníkov, kandidáti kňazstva a laikov v filozoficko - teologickej katolíckej náuk ...

                                               

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Teologická fakulta Trnavskej univerzity je jednou z fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave. Činnosť fakulty sa rozvíja v rámci Združenia jezuitských univerzít v Európe a aj v rámci bilaterálnych vzťahov s jednotlivými univerzitami.

                                               

Konkurzné právo

Konkurzné právo na Slovensku patrí k jeho zaradení do odvetvia Občianskeho práva. Jeho účelom je upraviť pomerné uspokojenie veritelov dlžníka, ak to nemá dostatok majetku na uspokojenie svojich veritelov v plnej výške.

                                               

Konkurz (konkurzné právo)

Konkurze, v zmysle terajšieho zákona č. 7 / 2005 Z. z. hlavná časť konkurzného konania, alebo časť konkurzného konania tieto tzv. vyhlásenie konkurzu. Konkurz je špeciálne súdneho konania, pre riešenie úpadku dlžníka a kolektívnym uspokojením jeh ...

                                               

Reštrukturalizácia (konkurzné právo)

Reštrukturalizácie zákona je riadená obnovy podnikania, s cieľom uspokojiť veritelov vo väčšej miere než v konkurze. Reštrukturalizácia je alternatívou k likvidačnému konkurzu. Na Slovensku, v reštrukturalizácii, ktoré sa riadia Právom 7 / 2005 Z ...

                                               

Vecné bremeno

Vecné bremeno predstavuje obmedzenia vlastníka nehnutelnosti voči inej osobe tak, že je povinný niečo strpieť, alebo prijať zákon, zatiaľ čo oni sú čiastočne obmedzené tým, že jeho vlastnícke práva.

                                               

Dlžobný úpis (listina)

Poznámka práva problém, alebo z právneho hľadiska, nepresne, dlhopisu, je listina, ktorou dlžník súhlasí s tým, že majetkovému splnenie druhov určených veci, zvyčajne peniaze. Ak je úver, pri ktorých nie je poznámka úpis-založené, odplatná, pozná ...

                                               

Civilný sporový poriadok

Civilný sporový poriadok je základnou občianskeho, trestného kódexu civilného procesného práva slovenskej republiky, ktorým sa s účinnosťou od 1. Júla 2016 nahrádza doteraz platný občiansky súdny poriadok z roku 1963. Civilný sporový poriadok bol ...

                                               

Vrchný súd v Olomouci

Vrchný súd v Olomouci je najvyšší súd so sídlom v štatutárneho mesta Olomouc s pôsobnosťou na území takmer celej Morave a v okolí českej Sliezka. Pre Bohemia je potom zriadený najvyšší súd v Prahe. Rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam krajs ...

                                               

Vrchný súd v Prahe

Vrchný súd v Prahe je najvyšší súd so sídlom v hlavnom meste Prahe s kompetencií, najmä v českej republike. Najmä na Morave a českých Sliezko je založená na vrchný súd v Olomouci. Ktoré vznikli v súvislosti s rozdelení Československa v roku 1993 ...

                                               

Náhle súdy (1848)

Zrazu, súdy boli štatariálne súdy vytvárane na základe vyhlášky maďarského ministerského predsedu grófa Ľudovíta Batthyányho dňa 20. Septembra 1848, ako reakcia maďarskej vláde slovenského povstania a jeho Septembrovú expedície. Okrem iného, bolo ...

                                               

Špecializovaný trestný súd

Špecializovaný trestný súd patrí do sústavy súdov slovenskej republiky. Počuje v trestnoprávnych veciach a v iných veciach, o ktorých to ustanovuje Trestný poriadok. To je súd prvého stupňa a má postavenie krajského súdu. Pôsobnosť Špecializované ...

                                               

Najvyšší súd Spojených štátov

Najvyšší súd Spojených štátov amerických, je najvyšší orgán súdnej moci v Spojených štátoch. Pozostáva z deviatich členov, predsedu a ôsmich miestopredsedov. Členovia Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických prezident vymenoval a sú schvalova ...

                                               

Zákon o ochrane pred požiarmi

Zákona č. 314 / 2001 Z. z. ochrana proti požiarom, je zákon Národnej rady slovenskej republiky prijala 2. Júla 2001, s účinnosťou od 11. August 2001 a účinné od 1. Apríla 2002, ktorým sa upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických os ...

                                               

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zbierka zákonov slovenskej republiky, skratka: Z. z., je na oficiálnej zbierke zákonov slovenskej republiky. Jej v súlade s týmito Ministerstvo spravodlivosti slovenskej republiky.

                                               

Druhý dodatok ústavy Spojených štátov

Druhý dodatok k Ústave Spojených štátov chráni právo ludu držať a nosiť zbrane a bol prijatý 15. Decembra 1791, ako súčasť prvej desať zmeny ústavy obsiahnutých v charte práv, Najvyšší súd Spojených štátov sa rozhodol, že toto právo platí pre jed ...

                                               

Mannov zákon

Mannov zákon je zákon o zákaze tzv. "white otroctva", ktorý bol v Spojených štátoch amerických, ktorý bol prijatý v roku 1910 ako Biely-Slave Prevádzku Zákona. Zákon však je, lepšie známa pod menom podľa jej organizátorov, amerického kongresmana ...

                                               

Gombíková aféra

28. Júla vyhlásilo Rakúsko-Uhorska, vojny medzi Srbskom a rozpútalo ako prvej svetovej vojny. Českej krajiny a český národ ako súčasť Habsburskej monarchie vstúpila do vojny na strane trojspolku / ústredných mocností. Napriek termín vernosti Habs ...

                                               

Maffie

Maffie bol hlavným orgánom českej domáceho odboja počas prvej svetovej vojny. Réžia spravodajstvo a konšpiračnú činnosť, prenos informácií a udržiavané v súvislosti so zahraničnými časti. Jeho činnosť bola zúčastnilo viac ako 200 ľudí. Názov Maff ...

                                               

Štěpánkova aféra

Štěpánkova aféra sa uskutočnilo v novembri 1916. Bolo to o policajný zásah proti českej povstania, ktoré malo za následok viac zatýkanie. Policajná akcia bola vykonaná vďaka udaniu, ktoré umožnilo u profesora K. Štěpánka na zistenie a zabezpečeni ...

                                               

Zápis o zásadách česko-slovenskej akcie

Registrácia na princípoch česko-slovenskej akcie bola vykonaná 29. August 1916 Milanom Rastislavom Štefánikom. Tento dokument bol uznaný vedením Československej národnej rady v celom československu vonkajší odpor.

                                               

Citrátový cyklus

Citrátový cyklus je cyklická postupnosť reakcií odbúravania organických zlúčenín na oxid uhličitý, a je získavaná v energeticky bohaté látky, NADH, FADH 2, a ATP. V procese oxidatívnej fosforylácie spotreby kyslíka môže získať ATP z NADH a FADH 2 ...

                                               

Pohánkovec japonský

Pohánkovec japonský alebo krídlatka japonská, je najznámejší druh z rodu pohánkovec. To je silný, vytrvalý, rýchlo rastúce invazívna rastlina dosahujúca výšku okolo 2 metrov a vytvára takmer nepriestupné stojí. V Ázii a Severnej Amerike sú mladé ...

                                               

Sumach pálkový

Sumach pálkový je drevo z čelade obličkovcovité. Je to opadavý ker alebo strom, často výške 2 až 8 m. Má hustú korunu a výrazné prvky: veľké zložené listy na rovný kostrnke, výrazne ochlpené mladých pobočiek a červenohnedé zoskupení ovocia kôstko ...

                                               

Zlatobyl kanadská

Zlatobyl kanadský je invazívne trváca rastlina, ktorá je často vidieť v záhradách. Na Slovensku je možné nájsť pozdĺž železničných tratí, ciest, opusteniskách v sídlach a v blízkosti priemyselných závodov. Niekedy sa vyskytuje veľmi často, inde t ...

                                               

Iskerníkovité

Iskerníkovité je nomenklatúry série iskerníkotvaré. Obsahuje približne 1700 druhov. Jej najväčším prút je viola, ktorá je aj najviac rozšírená rodina z tejto čelade na území Slovenska. Zástupcovia tejto čelade majú kvety s vrchným semeníkom a ich ...

                                               

Mak siaty

Mak siaty je rastlina z čelade makovité. Ide o významný zdroj ópia, čo má za následok, že je v niektorých krajinách, jej kultivácia je zakázané. Pokiaľ ide o právne výroby, českej republike, patrí do sveta-najdôležitejšie pestovatelským štátov.

                                               

Mliečnik chvojkový

Menej, trváca bylina s drevnatým podzemkom a bylou husto porastenou úzke čiarkovitými listami. Vysoká 10 – 30 cm. Kvetné žľazy sú voskovožlté, listenec v súkvetí je často sfarbený do červena. Rastliny napadnuté hrdzou hrachovou Uromyces pisi sú č ...

                                               

Náprstník červený

Náprstník je mohutná, dvojročná, jedovaté 0.5 až 1.5 m vysoká bylina. V prvom roku sa súčasťou ružicu prízemných listov, z ktorých v druhom roku sa priame, sivoplsnatú stonky s velkými až 25 cm dlhé, podlhovasto vajcovitými, končístými ruky, ktor ...

                                               

Darlingtónia

Darlingtónia je rodu mäsožravých rastlín, ktoré obsahuje jeden druh darlingtónia kalifornská. Toto je endemit severnej Kalifornii a juho-západnej Oregonu. Rastie v pobrežných nížin pozície a úbočiach hôr vystavené na západ, oceánskemu prúdy vlhký ...

                                               

Heliamfora

Heliamfora je botanická rodu. Zástupcovia tohto rodu sú medzi mäsožravé rastliny. Tu je malá oblasť v Južnej Amerike - sú viazané na hornej plošiny z table mountain. Rovnako ako ostatné rastliny z čelade saracéniovité, lovia hmyz kanvicovitých pa ...

                                               

Heliamphora sarracenioides

Pasce, ktorá lapá svoju korisť sa skladá z listov trávnik do lievika, zvyčajne v odtiene ružovej až bordovej farby. Jeho strava je lietajúci hmyz a mravce. Heliamphora priťahuje svoju korisť sladkastou vôňou orgán vnútra rastliny. Prilákaný hmyz ...

                                               

Mucholapka (rod)

Mucholapka je rod rastlín. Jeho jediným druhom je typ mucholapka spoločné alebo mucholapka podivná. Je to mäsožravá rastlina. Ako jediný suchozemské mäsožravá rastlina loviť malé zvieratá prudkým pohybom pasce.

                                               

Raflézia

Raflézia je rod tropických parazitických rastlín z čelade rafléziovité. Rodu je pomenovaný podľa jeho objavitela Sir Thomas Stamforda Rafflesa.

                                               

Fermež

Fermež je upravený pozastavenie olej, alebo nariedený lano olej, ktorý sa používa pre prienik dreva a betónu pod následné vrstvy laku. Fermež je to v prvom rade používa na impregnáciu savých podkladov, na zníženie savosti iných náterov, a pre dob ...

                                               

Olivový olej

Olivový olej sa vyrába stlačením plody olivovníka – olivový. Používa sa na varenie, v lekárnictve, kozmetika alebo ako palivo v olejové lampy. Najväčším producentom olivového oleja v Španielsku ďalej Taliansko a Grécko. Celkové vyrobené 75% sveto ...

                                               

Margaréta (rod)

Margaréta je rodu približne 33 – 70 druhy rastlín čelade astrovité. V starších systémoch, obsah tohto rodu je časť rodu králik lat. Chryzantéma v staršej koncepcie.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →