Back

★ Šurianky - ľudské spoločenstvá ..Šurianky
                                     

★ Šurianky

Šurianky je obec v západnej časti Slovenska. Leží v Nitrianskom samosprávnom kraji, konkrétne v severnej časti okresu Nitra cca 15 km na sever od okresného mesta Nitra. Susedia s deviatimi obcami. Počet obyvateľov je 598, ktoré radí Šurianky medzi stredne veľké obce. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1265. Šurianky sú súčasťou OZ MAS Mikroregión Radošinka.

                                     

1.1. Fyzickogeografická charakteristika. Litogeografická popis. (Litogeografická description)

Území obce Šurianky je z geologického hľadiska, sa nachádza v povodí Dunaja, konkrétne na Nitrianskej pahorkatine. Tento priestor nie je po geologickej stránke veľmi rôznorodé. Pozostáva iba z geologického podložia sedimentov. Táto oblasť je charakterizovaná fluviálnymi, deluválnymi a eolickými sedimentoch, čo znamená, že z hľadiska podložie tu dominuje spraše a sprašové hliny, pieskom, piesčité štrky na štrk.

                                     

1.2. Fyzickogeografická charakteristika. Morfogeografická popis. (Morfogeografická description)

Celé územie obce Šurianky sa nachádza v Podunajskej pahorkatine v podcelku Nitrianskej pahorkatiny, najmä v časť Bojnianska pahorkatina.

Aktuálny stav úľavu sleduje vývoj v období kvartéru. Bojnianska pahorkatina je charakteristická mierne modelovaným reliéfom, vytvorené prítoky rieky Nitra Radošinka, Perkovský potok. Územie Šurianok je charakteristické valley, ktoré vymodeloval Perkovský potok, v smere sever – juh. Zvislá vzdialenosť z najnižšie položeného miesta v obci, ktorá sa nachádza v koryte potoka, na hranici s obcou Zbehy cca 145 m n. m., najvyšší bod – vrchol Hložín 231 m n. m. to je 86 m.

                                     

1.3. Fyzickogeografická charakteristika. Klímageografická popis. (Klímageografická description)

Celé Slovensko sa nachádza v strede mierneho pásma severnej pologuli, ktorý je typický výrazný, premenlivosťou a nestálosťou počasia. Na území obce sa v rámci členenia Slovenska na klimatické nachádza v teplej oblasti. Patrí do okresu, ktorý je charakterizovaný ako teplý, suchý, s miernou zimou.

Priemerné teploty v obci sa pohybujú okolo 10°C. Najteplejší mesiac je júl, najchladnejším, mesiac január. V priemere pripadá na území obce, približne 530 mm zrážok ročne, s najdaždivejším mesiacom je na základe dlhodobých meraní mesiac jún, najmenej zrážok spadne v priebehu februára.

                                     

1.4. Fyzickogeografická charakteristika. Hydrogeografická charakteristika. (Hydrogeografická description)

Obec Šurianky tokov iba Perkovský potok. Na území obce Šurianky toky na sever. Ďalej je vedené pozdĺž polnohospodárskych pôdy a obce háje. Potom, asi po 300 metroch, tečie do dediny, obce, tečie jej centrálnej časti, v južným smerom. Tečie popri súkromných pozemkov Horné a Dolné Vlasti. Južne od dediny Šurianok priberá bezmenný prítok, ktorý má pôvod v doline pod vrchom Hložín, v háji nazýva Starý majer, prechádza západne od intravilánu obcí Perkovce na dolnom toku preteká území obce Čakajovce a Zbehy, kde sa v nadmorskej výške približne 140 m n. m. vlieva do potoka Radošinka a formy, tak jeho posledný významný lavostranný toku.

                                     

1.5. Fyzickogeografická charakteristika. Pedogeografická popis. (Pedogeografická description)

Celková rozloha obce je 1 040 ha. Z celkovej plochy polnohospodárske on používa na 94.37% plochy. Built-up je 4.54% z celkovej plochy. Z polnohospodárskej povrchu najväčšie zastúpenie má orná pôda 98%. Aspoň to je trvalých trávnych porastov.

Na území obce sa vyskytujú štyri typy pôd: regozeme, hnedozeme, čiernice, gleje. Z pôdnych typov sa na území obce prevládajú regozeme. V obci vznikol v miestach, kde eróziou úplne odstránené pôvodné brown. Brown v Šuriankch sa vyskytujú v nadmorskej výške okolo 200 m n. m. vo východnej časti obce. Vznikajú najmä na sprašiach pôvodne pod listnatých lesov. Zem vznikla v fluviálnych sedimentov v širšom rieky prúd vody, ktoré neboli rušené záplavami a kde spodná voda nemá veľké výkyvy. Tieto pôdne typy sa v obci používa pre polnohospodárske účely. V obci je v týchto pôdach sú aj menšie háje prevažne s agátovým Robinia pseudoacacia a topolovým Populus porastom. Okrem potoka v centrálnej časti obce sa vyskytuje a typ pôdy - lepidlo. Lepidlá sú umiestnené na fluviálnych sedimentoch, najčastejšie v terénnych depresiách povodia. Rastú tu vlhkomilná vegetácia, drevín, najmä jelša Alnus, z breza, Betula, v vŕby Salix a topol Populus. Z hľadiska pôdnych druhov v obci tam, bezskeletnaté hlinité a ílovitohlinité pôdy.                                     

1.6. Fyzickogeografická charakteristika. Fytogeografické začlenenie územia. (Fytogeografické the inclusion of the territory of the)

Území obce Šurianky sa nachádza v dubovej zóny, konkrétne v Pahorkatinnej oblasti, nížinnej podzóny. Dubová zóna je charakteristický prevládajúci druh dreva dub zimný Quercus petraea) a dub letný Quercus robur).

V minulosti, v území boli dobovo-hrabové lesy panónske, v najvyšších polohách východnej časti obce, dubovo-cerové lesy, pozdĺž vodných tokov lužné lesy nížinné.

V súčasnosti je na celom území obce charakteristické využívanie pôdy na polnohospodárske účely. Tam sú, však, lesy, obmedzenia alebo aleje pozdĺž poľnohospodárskych ciest. Tu prevládajú duby Quercus, agát biely Robinia pseudoacacia, alebo porasty cherry Cerasus, okrem potoka vŕby Salix, topole Populus a jelše Alnus. V okolí obce sa nachádza chránené územie Šuriansky park s dreviny ako jaseň štíhly Fraxinus excelsior, javor mliečny Acer platanoides, breza previsnutá Betula pendula, pagaštan konský Aesculus hippocastanum, lipa malolistá tilia cordata a orech královský Juglans regia.                                     

1.7. Fyzickogeografická charakteristika. Zoogeografická popis. (Zoogeografická description)

Významné zastúpenie v území obce majú tri živočíšne spoločenstvá: spoločenstvo polí a lúk spoločenstvo vôd, močiarov a brehov živočíšnych spoločenstiev ľudských sídiel, ale ako veľmi blízko hraníc obce, v usa susednej obce sa nachádza niekoľko hektárov lesov a hájov, môžu byť sledované v obci druhy typické pre spoločenstvo listnatého lesa.

Typickými predstaviteľmi sú vtáky a bylinožravé hlodavce: jarabica polná Perdix bažant polovný Phasianus colchicus, králik polný Lepus europaeus. Najbežnejšie typy brehu potoka sú žaby, kunky Bombina, skokany Rana, plazov - užovka obojková Natrix birds - potápka chochlatá Podiceps cristatus, kačica divá Anas platyrhynchos a cicavce - hryzec vodný Arvicola terrestris, ondatra pižmová Ondatra zibethica. Veľké rozšírenie sú aj zvieratá sú viazané na ľudské obydlia: myš domácnosti Mus musculus, potkan hnedý, Rattus norvegicus, vrabec dom je Passer domesticus, hrdlička tajomné Streptopelia decaocto, lastovička domácnosti, Hirundo rustica, tit velká Parus major. Spoločenstvá listnatých lesov sú zastúpení zástupcovia ako líška hrdzavá Vulpes alebo srnec lesný Capreolus a kuna lesná Martex alebo diviak lesný Sus scrofa.

                                     
 • ktoré sú v štádiu vytvárania. Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Šurianky v okrese Nitra. Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený
 • štátnej ochrany prírody Ponitrie. Nachádza sa v katastrálnom území obce Šurianky v okrese Nitra v Nitrianskom kraji. Územie bolo vyhlásené alebo novelizované
 • je najčastejšie v obciach Liptovský Trnovec okres Liptovský Mikuláš a Šurianky okres Nitra V Česku sa najviac vyskytuje v obci Polička, Prahe a Domažliciach
 • Sucháň 27. december 1951, Šurianky je slovenský rímskokatolícky kňaz. Ján Sucháň sa narodil 27. decembra 1951 v obci Šurianky pri Nitre ako syn Michala
 • Martin Križan 26. november 1912, Velké Zálužie  6. september 1990, Šurianky bol slovenský rímskokatolícky kňaz, salezián, jazykovedec, misionár Ľudovú
 • Horné Štitáre, osada Bodok, Horné Obdokovce, osada Čermanská domovina okrajom Čermany, Hruboňovo, Šurianky osada Perkovce, Čakajovce okrajom Zbehy
 • Šumen mesto Šumen oblasť Šumiac Šumperk Šuňava Šurany Šurianky Šurice Šúr národná prírodná rezervácia Šúrovce Šúrsky kanál Šútovce
                                     
 • Kolíňany, Kostolany pod Tribečom, Ladice, Mojmírovce, Nitra, Pohranice, Šurianky Velká Dolina, Výčapy - Opatovce, Zbehy, Žirany Pukanecký vinohradnícky rajón
 • Ostrove Štvrtý kvadrant Bratislava Šuja Šula Šumiac Šuňava Šurany Šurianky Šurice Šúrovce Šútovce Šútovo Švábovce Švedlár Švošov
 • Nitrianske Hrnčiarovce, Podhorany, Pohranice, Svätoplukovo, Štitáre, Šurianky Velká Dolina, Výčapy - Opatovce, Zbehy, Žirany Radošinský vinohradnícky
 • Pohranice Polný Kesov Rišňovce Rumanová Svätoplukovo Štefanovičová Štitáre Šurianky Tajná Telince Velká Dolina Velké Chyndice Velké Zálužie Velký Cetín Velký
 • Kesov 0 Rišňovce 2 Rumanová 1 Svätoplukovo 0 Štefanovičová 0 Štitáre 0 Šurianky 2 Tajná 4 Telince 0 Velká Dolina 0 Velké Chyndice 2 Velké Zálužie 9 Velký
 • Liptau Szépfalu Šurany Nové Zámky Nitriansky kraj Altneutra Nagysurány Šurianky Nitra Nitriansky kraj Surányka Šurice Lučenec Banskobystrický kraj Sőreg
 • Košice II 040 11 Perín Perín - Chym okres Košice - okolie 044 74 Perkovce Šurianky okres Nitra 951 26 Petrová Zázrivá okres Dolný Kubín 027 05 Petrovec Kalinovo

Users also searched:

čermany, coop jednota šurianky, farske oznamy šurianky, obec čab, obec šurianky testovanie, starosta šurianky, zbehy, zdravotné stredisko šurianky, urianky, obec, oznamy, zbehy, coop jednota urianky, farske oznamy urianky, obec ab, obec urianky testovanie, stredisko, testovanie, starosta, coop, jednota, farske, ermany, starosta urianky, zdravotn, zdravotn stredisko urianky, šurianky, ľudské spoločenstvá. šurianky,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Farske oznamy šurianky.

Vegánska kuchyňa Šurianky, donáška jedla. V 6. kole VII. ligy A je na programe súboj dvoch dedín vzdialených len 4 km. Derby Šurianky – Nové Sady bude ťahákom 6. kola. Šurianky sa. Obec šurianky testovanie. Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Šurianky. Register. Šurianky 137. Šurianky 951 26, od: 03.05.2019 MUDr. Miroslava Kukučková Šurianky 137. Šurianky 951 26, od: 03.05.2019. Čermany. Farské oznamy Šurianky Farnosť Nové Sady Biskupstvo Nitra. Šurianky. Druh: Obec Země: Slovensko Kraj: Nitriansky kraj Okres: Okres Nitra Obvod: Nitra Kód obce: 500780 IČ: 00308498 DIČ: 2021102908 Populace:.

Coop jednota šurianky.

Yr.no Šurianky, dlhodobá predpoveď počasia nórske počasie. This website uses cookies for the best user experience. Read more freemeteo.​sk. Vaše mesto: Bratislava. Zmeniť mesto. Miestny čas: 9 apr 2021. °C °F. Zbehy. Somorja Város Šurianky Mesto Šamorín. Obec Šurianky sídlo. Hlavná 54, 951 26 Šurianky. Slovenská republika zapísaný v. Šurianky rekultivácia skládky komunálneho odpadu. Kód ITMS.


Zmluva o poskytnutí NFP ŠURIANKY.

Podujatia Šurianky. Aktuálne podujatia na ktoré vás srdečne pozývame. Najväčší prehlad kultúrnych, šporových a spoločenských podujatí. Šurianky. Derby Šurianky – Nové Sady bez favorita – Oblastný futbalový zväz. Zoznam predajní lekáreň v meste Šurianky. Zoznam predajní podla krajov, okresov a miest. Bohužial, V našej databáze nemáme žiadnu predajňu lekáreň v​. Predajne lekáreň Šurianky adresy, otváracie doby. Šurianky. GPS súradnice: 48.424418° S 18.020331° V Správca farnosti: Farnosť je spravovaná excurrendo z farnosti Nové Sady. Dátum hodovej slávnosti:. Šurianky inzercia Bazoš.sk. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, zverejňuje Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu Územný plán Obce Šurianky.

Donaška kvetov Šurianky a okolie KYTICA EXPRES.

Šurianky. Meniny má Soňa. Dnes Zajtra Utorok Streda Štvrtok Zobrazit mapu. Zoznam alergénov. Pozrite si ponuku denného menu aj v mestách: Alekšince. Územný plán Obce Šurianky Enviroportál životné prostredie online. IČO 31875718 DIČ 2021084087 Sídlo Telovýchovná jednota Družstevník Šurianky 225 95126 Šurianky Dátum vzniku pondelok, 9. júla 1990 Právna. Predaj rodinný dom, Nitra, Šurianky Predaj Re. Farské oznamy Šurianky. FARSKÉ OZNAMY NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ. Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. PSČ Šurianky NájdiPSČ.sk. 448 Šurianky, 59, 951 26 Šurianky. 448 Šurianky. 59. Šurianky 951 26. Slovenská Republika. Telefón: 421377896020. Post navigation. ← 435 Nitra 456 Nitra.


Krátkodobé ubytovanie Šurianky MegaUbytovanie.

Reality Šurianky inzercia. Vyberajte z 7 inzerátov. Predajte lahko a rýchlo na Bazoš.sk. Cez 400 tisíc užívatelov za deň. Nájdite čo potrebujete vo Vašej. Šurianky SME MY Nitra. COOP Jednota Nitra, Šurianky Sieť predajní Coop Jednota. Maloobchodný predaj potravín, ovocia, zeleniny, nápojov, cukroviniek, mäsových a mliečnych. 448 Šurianky COOP Jednota Nitra, SD. Doučovanie Šurianky. Vyber si z najlepších doučovatelov z mesta Šurianky a okolia. Doučovatelia s referenciami a fotkami.


Šurianky Zoznam firiem Všetky firmy.

Podrobná mapa mesta Šurianky. GPS súradnice, plánovanie cesty. Vyhladávanie na mape ulice, firmy, nemocnice, kultúrne pamiatky a iné objekty. Šurianky mapa mesta. ŠURIANKY, Surianky. 557 Páči sa mi to 1 o tomto hovoria. Obec Šurianky sa nachádza v severnej časti okresu Nitra, približne 15 km od Nitry. Dátum prvej.

Poštomat Pošta Šurianky Poštová banka.

Čakajovce Šurianky 6.2 km vzdušne, v obci v meste, pri rieke. 1 28 osôb Min. Nitra Lužianky Šurianky 7.7 km vzdušne, na okraji obce 2 11 osôb Min. Výpis z obchodného registra SR Obchodný register. Prevádzkovatel: Obec Šurianky. Adresa: Šurianky 54 Šurianky 95126. IČO: 00308498. Číslo osvedčenia: 2020 25412. Základné informácie.

Šurianky rozšírenie vodovodu Perkovce Ministerstvo vnútra.

Miesto prevádzkovania: Antigénové testovanie COVID 19. Kultúrny dom Šurianky. 55 95126 Šurianky. Poskytovatel: Obec Šurianky. 54 95126 Šurianky. TOP ponuka rodinných vil na predaj Šurianky. TOP ponuka rodinných vil na predaj v Šuriankach. Rodinná vila na predaj Šurianky od realitiek aj od súkromných osôb online na. Nehnutelnosti a.


Vitajte na stránkach obce Šurianky ob.

Desaťdňová predpoveď norského počasia pre Šurianky z yr.no v slovenčine. odkaz na túto stránku: Dlhodobá predpoveď počasia: Šurianky, kraj Nitriansky. Ob Obec Šurianky. Volebná účasť v obci Šurianky. Graf zobrazuje volebnú účasť v jednotlivých rokoch. 62.6 %. 2006. 83.5 %. 2010. 80.5 %. 2014. 79.0 %. 2018. Zdroj dát:. Lokality UPVS. Predĺženia platnosti povolenia vodných stavieb. Šurianky rozšírenie vodovodu Perkovce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A. Okresný úrad Nitra. Telovýchovná jednota Družstevník Šurianky hospodárenie FinStat. Cestná vzdialenosť z mesta Nitra do obce Šurianky. Kolko kilometrov km je z mesta Nitra NR do obce Šurianky. Odpoveď: 17 km, cesta bude autom trvať. Počasie Šurianky. Aktuálne počasie. V roku 1900 mali Šurianky 336 obyvatelov a Perkovce 122 obyvatelov. Obce sa zlúčili v roku 1909. História obce. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku​.

NA PREDAJ Rodinné radové domy v obci Šurianky Perkovce.

Obchodné meno: AGROSAD ROZVOJ, s.r.o., Miesto podnikania: Šurianky 189, 951 26 Šurianky, IČO: 36519502. Velkoobchod s obilím, nespracovaným. Doučovanie Šurianky DoučMa.sk. Predaj pozemkov v Nitre, Šurianky. predaj prenájom Na predaj pozemok na výstavbu RD v obci Šurianky. Na predaj Pozemky bývanie 628 m2 Šurianky. Kolko kilometrov je z mesta Nitra do obce Šurianky. Prvá zmienka, ŠPZ, Rozloha, Počet obyvatelov, Nadmorská výška. rok 1265, NR, NI, 10.40 km², 598, 160 m n. m. Žiadne informácie Prihláste sa a doplňte.


Turistika Šurianky a okolie 60 atrakcií.

Šurianky. 03.09.2018. vlado. Kraj: Nitriansky. Okres: Nitra Vína z obce Šurianky Vínári z obce Šurianky. Apelácia. Mobilné odberové miesto, Šurianky, Obec Šurianky, Nitra, Mobilné. Vitajte na stránkach obce Šurianky. scitanie facebook 01 testovanie 19 Oznamy a aktuality SČÍTANIE OBYVATEĽOV DOMOV A BYTOV 2021. 15. 2. 2021. Obec Šurianky Základné informácie. Viac foto: Predaj rodinný dom, Nitra, Šurianky. Typ nehnutelnosti: Dom. Lokalita: Šurianky. Počet izieb: 5. Počet poschodí: 1. Úžitková plocha m2. 150.


Farnosť Šurianky.

Katastrálna mapa Šurianky. Katasterportál Kapor. Ak máte problém s reCAPTCHA, skúste stránku v prehliadači Microsoft Edge. ZBGIS. © NLC Zvolen © NPPC. Podujatia, akcie Šurianky AjDnes. Šurianky Okres Nitra E. Obec Šurianky. Uprav informácie. Erb Šurianky, Obecný úrad. Tel: 037 789 60 27, 862, 863. Fax: 037 789 60 27.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →