Back

★ Historická antropológia - antropológia ..                                     

★ Historická antropológia

Historická antropológia je subdisciplínou dve vied o človeku – história a antropológie. Historici historická antropológia sa zaoberá analýza a interpretácia konania a myslenia človeka alebo menšie sociálne skupiny, v minulosti, často s použitím metódy mikrohistorického výskumu.

                                     

1. Popis

Historická antropológia vyplývajúce najmä z kultúrnej a sociálnej antropológie, ktoré sú dnes v západnej Európe, je vidieť ako jeden z ďalších odkazov subdisciplína antropológie. Okrem kultúrnej a sociálnej antropológie, ktorá skúma javy súčasnej ludskej spoločnosti, je historická antropológia zameriava svoj výskum v smere z minulosti.

Je možné povedať, že historickej antropológie vidí a učí historici vidieť minulosť inak, ako to bolo dosial obvyklé. Do popredia historickej analýzy vychádza z konkrétnej osobe, jednotlivec, alebo menšie, ľudských spoločenstiev, a nie spoločnosť ako celok. Nie je potrebné, aby boli konkrétne, po meno slávneho muža o historické osobnosti, viac alebo menej známe zo zdrojov, často v srdci historického antropológov a bližšie k neznámej, bezmenný, alebo tzv "nemý" človek, ako ich v historických prác obrazne hovorí. Historickí antropológov sa zaoberá analýza a interpretácia jeho správania, konania, myslenia, analyzovať ich systém hodnôt a názorové postoje, svoje pocity, túžby, radosti, úzkosti, alebo vnímanie zmyslu života a smrti. Všetky tieto aspekty ľudského života je historici historickej antropológie sa snaží interpretovať v rámci starý spôsob myslenia o svete, historici by sa preto mali vystríhať pred vnášaním naše aktuálne hodnoty a morálne postoje k výkladu minulých udalostí.

Historická antropológia do centra vášho záujmu stavia človeka v jeho zvláštnosti a ucelenosti a snaží definovať a analyzovať jeho závislosť na prírodu, spoločnosť ako celok na kultúrne tradície. História je historickým antropológmi chápať ako dielo vytvorené všetky luďmi. Ale platí to aj naopak – pre historické antropológov, človek je definovaný ako históriu tvorili stvorenia. Najmä, na základe mikrohistorického prístup k historickej antropológie sa snaží objasniť spôsob života "jednoduchej" z jednotlivých odrážať veľké historické udalosti a procesy, ktoré sú riešené v politickej histórii a sociálnych dejín. Historická antropológia skúma, do akej miery je osoba, ktorá v jeho materská obmedzené ich životného prostredia, ktoré je tiež výsledkom istého dejinného vývoja, a do akej miery je schopný, v tomto prostredí vykonávať svoju individualitu.

                                     

2. Metodika historickej antropológie. (The methodology of the historical anthropology)

Pre metodológie historickej antropológie je dôležité aj interdisciplinárny prístup k štúdiu predmetu výskumu. Historické vyšetrovanie z hľadiska historickej antropológie, je v skutočnosti výsledkom prieniku viacerých disciplín a aplikovaný výskum metód. Historickí antropológov často inšpirujú postupy, etnografické, demografické, psychologické a sociálno-lingvistického výskumu.

Z metodologického hľadiska je veľmi používaná metóda mikrohistórie, preto, zameranie pozornosti historik / historici na každodenný život a vzťahy v menších spoločenských jednotiek, skupiny, alebo komunity založené na oveľa menšej zemepisnej oblasti, rôzne profesijné, náboženské a záujmových skupín, alebo etnických skupín, napr. židia, cigáni. Často sa táto metóda skúma a analyzuje život jednotlivcov, ich rôznych štádiách života, alebo vybrané problémy, a to v kratších chronologický rámec. Mikrohistória nemali dejinný vývoj týchto skupín, alebo histórie historické procesy, ako je modernizácia a konštrukcií, ako sú vznik národa, sústrediť pozornosť na malé, úzko zameraná na problémy, ktoré však dáva do širšieho historického kontextu. Je potrebné povedať, že aj veľké témy makrohistoické problémy možno skúmať na mikrohistorickej základ: napríklad, môžeme skúmať vplyv zavedenia stroj priemyselnej výroby na zmenu sociálnych vzťahov v konkrétnom meste alebo regióne.

Dôležitým prínosom historickej antropológie ako nový subdisciplíny historickej vedy je rozšírenie tém a problémov, ktoré historickí antropológov v mysli. Z hľadiska témy a problémy, ktoré boli v minulosti historici zväčša prehliada, pretože boli považované za neatraktívne, ako "nízky" alebo "nehodné záujmu".

                                     

3. Zástupcovia historickej antropológie. (The representatives of the historical anthropology)

Medzi predstavitelov historickej antropológie sú zahrnuté nasledovné historici: Richard van Dülmen, taliansky historik Carlo Ginzburg, polský historik Bronislaw Geremek, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean Delumeau, Philipp Ariés alebo Alain Corbin.

                                     

4. Literatúra. (Literature)

 • LORENZOVÁ, Maren: K čemu je antropologizace história? In: Dějiny – teorie – kritika, č. 2 / 2005, str. 227 – 247.
 • DÜLMEN, Richard van: Historická antropologie: Vývoj, problémy, úkoly. Praha: Dokořán, 2002. 117 s. ISBN 80-86569-15-2.
 • NODL, Martin: Mikrohistorie a historická antropologie. In: Dějiny – teorie – kritika, č. 2 / 2004. 237 – 252.
 • GRULICH, Josef: Zkoumání "málo vecí": Okolnosti vzniku a význam mikrohistorie. In: český časopis historický, r. 99, 2001, č. 1, s. 519 – 547.
                                     
 • osoby. biologická antropológia fyzická antropológia v najužšom zmysle paleoantropológia historická antropológia etnická antropológia Podobne s vynechaním
 • nebiologickej antropológie uprednostňuje označenie kultúrna antropológia a v Spojenom královstve sociálna antropológia detaily pozri vyššie Historicky americkú
 • Historická veda iné názvy: história, historiografia, dejepis, dejepisná veda je spoločenská veda zaoberajúca sa skúmaním, poznávaním, interpretáciou
 • Filozofická antropológia je filozofický smer alebo filozofická teoretická disciplína, ktorej snahou je zjednotiť nekoherentné spôsoby chápania správania
 • teda: Historická antropológia : Kultúra - Spoločnosť - Každodennosť v ktorom boli publikované zásadné štúdie vytvorené na základe metodiky historickej antropológie
 • Rímsky Hirohito Historická antropológia Historická epocha Historická udalosť Historická veda Historické Historické administratívne členenie
 • fyzickej a psychickej antropológie 8. v ZSSR a čiastočne aj niektorých socialistických štátoch neskôr: sociálna antropológia 9. vo Francúzsku, Španielsku
 • školy historickej alebo kultúrnej antropológie v USA. Podla Boasa je antropológia veda o človeku a jeho diele. Commons Commons ponúka multimediálne súbory
 • miliónov predmetov z rôznych prírodovedných a spoločensko - vedných odborov antropológia archeológia praveká a stredoveká, botanika, teatrológia, entomológia


                                     
 • záujmu je fenomenológia, analytická filozofia a antropológia Je vedeckým spolupracovníkom Historického slovníka filozofie vydávaného J. Ritterom a K
 • informácie v článkoch: Kultúrna antropológia a Antropológia E. B. Taylor Claude Lévi - Strauss René Girard Kultúrno - historická línia je spriaznená s filozofiou
 • kresťanskej filozofie, filozofickej hermeneutiky a filozofickej antropológie Vychádzajúc z historického výskumu nemeckého idealizmu, Husserla, Heideggera a i.
 • lingvistika sociolingvistika, antropologická lingvistika, lingvistika antropológie etnolingvistika a jazykový zemepis geolingvistika dialektológia a areálna
 • Vedy o kultúre a umení Teória a dejiny kultúry Religionistika Kultúrna antropológia a etnológia Ostatné príbuzné odbory vied o kultúre Estetika a dejiny
 • nakoniec špecializoval na antropológia Od roku 1972 má titul RNDr., od roku 1977 CSc. a od roku 1998 je docentom antropológie V roku 1965 - 1966 pôsobil
 • jazyka a spoločnosti, vzťah používatelov k jazyku. Historicky má blízky vzťah s lingvistickou antropológiou GUMPERZ, COOK GUMPERZ. Studying language, culture
 • na rasy, pozri pod typologický model v biológii a antropológii biotypológia v medicíne, antropológii a psychológii: skrátene konštitučná typológia náuka
 • fakt univerzálií samého ludského rodu, ako ju skúma a dosvedčuje historická antropológia Vo frazeológii to proti nepopieratelnej idiomatickosti a autochtónnosti
 • Ním publikované práce zasahovali najmä do historickej a sídelnej geografie, hydrografie, ale aj antropológie jazykovedy a geológie. Zameriaval sa na problematiku


                                     
 • komunikačná - v rovine interpersonálnej a interkultúrnej. ekonomická politická Antropológia Kultúra je druhá príroda, čiže súhrn všetkého, čo vytvorili ruky a mozog
 • základným a aplikovaným výskumom v odboroch etnológia, kultúrna a sociálna antropológia a religionistika. Hlavným poslaním ústavu je skúmať človeka a jeho sociálne
 • určitého etnika, sociálna antropológia usiluje o stanovenie obecných zákonov, ktorými sa riadi spoločenský život. Sociálna antropológia ktorá je založená na
 • nadväznosti na historickú školu a Diltheya sa pokúšal objasniť pojem kultúry a pojem svetonázoru. Bol popredným predstavitelom filozofickej antropológie FILIT
 • pre systematizáciu religionistiky je možné rozdeliť do troch skupín: historická religionistika, komparatívna religionistika, kontextuálna religionistika
 • amazonská, civilizácia čínska, civilizácia španielska atď. V anglosaskej antropológii sa tomto zmysle hovorí väčšinou o kultúre. Civilizácia v 18. storočí
 • rozmiestnenie obyvatelstva na Zemi. Etnografia skúma ludské kultúry. Antropológia skúma pôvod a vývoj človeka Genetika sa zaoberá dedičnosťou. Sociológia
 • antropológ. Je pokladaný za jedného z najinšpiratívnejších autorov súčasnej antropológie Narodil sa v Glasgowe ako syn Normana a Violet Turnerových. Počas druhej
 • Funkcionalizmus je v sociálnych vedách, najmä sociológii, etnológii a sociálnej antropológii smer zdôrazňujúci vzájomnú závislosť inštitúcií a javov spoločnosti
                                     
 • rozvoja spoločenských vied o človeku začala etablovať moderná filozofická antropológia na ktorej vzniku mal najväčšiu zásluhu Max Scheler. Moderné antropologické
 • zaoberá o. i. axiológia, etika, estetika, psychológia, filozofia hodnôt, antropológia kulturológia, ekonómia atď. Zisťovanie hodnoty je hodnotenie. Podla

Users also searched:

antropolgia, Historick, Historick antropolgia, historická antropológia,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Velvyslanectvo Slovenskej republiky v Baku.

Ekonomická antropológia sa venuje skúmaniu spoločenských systémov a ich vzťahov k človeku Je bežné zabúdať na to, že sme z historického hladiska. Sociálna antropológia Spišské kultúrne centrum a knižnica. Antropologické symposium III. Newsletter. Staršie newslettery. Zaradené v kategóriách: Archeologie, HISTORICKÁ LITERATURA. Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove. Historická osobnosť moderné dejiny prehistória staroveká história sociálna a kultúrna antropológia 1. etnografia. sociológia 5. politická sociológia. Metafyzická a axiologická dimenzia antropológie. Kniha: Historická antropologie Richard von Dülmen. Nakupujte Knihy Odborná a náučná Spoločenské vedy Antropológia Kultúrna a sociálna antropológia.

Výsledky vyhladávania historická antropológia Online katalóg ŠVK.

Formám, v ktorých sa kategória uhol pohladu objavuje v historických naráciách. Vzhladom k historická antropológia, či ústna a ludová história. Tento nový. SAS Research Journals SAV. Názov periodickej tlače: Slovenská antropológia. 2. z oblasti klinickej, vývinovej, historickej, forenznej, ergonomickej, športovej antropológie, ako aj z genetiky. Odkaz Kantovej pragmatickej antropológie v súcasnosti Komentár k. Odhad hodnoty historických vozidiel Odbor 11 00 Antropológia V rámci odvetvia antropológia sa vykonáva znalecká činnosť zameraná. ER 4 2011.indd. Historickí antropológovia sa dostávajú aj na miesta, ktoré nie sú pre To už je v podstate historická antropológia, takéto pozostatky už pre.


Antropológia, etnografia, etnológia Artforum dobrodružstvo myslenia.

Nad všetkými sa vznáša dnes módny, pred tridsiatimi rokmi však len s velkou opatrnosťou používaný pojem historická antropológia, ktorá tvorí jeden z velkých​. Za jiný středověk Le Goff Jacques za 16.84 €. Vznik Homo sapiens sapiens. Predhistorická antropológia mikroevolúcia dnešného typu človeka v predhistorických obdobiach. Historická antropológia v​.

NCP VaT doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD., 24.4.2012.

Velmi dobre ako kostra z 19. storočia, vysvetluje antropologička. Mgr. SILVIA Čím sa líši historická antropológia od buď skupiny hrobov, alebo ojedinelé ná. Antropologický výskum – Katarínka. Základ historických sídelných štruktúr v krajine predstavujú kraja je vzácny antropologický nález výliatku mozgovne neandertálskeho.


A.sk l.dll?h DD 1&T historická%20antr.

Etnológie, psychológie, historickej antropológie ponúknuť človeku orientáciu v praktickom živote. Ak Böhme označuje svoju antropológiu ako pragmatickú. 15. Rodove aspekty v etnologii Final Rodová rovnosť a rovnosť. Záujmu sú spoločensko vedné disciplíny predovšetkým historická antropológia. panovníkov bude v článkoch situovaná do reálnych historických kontextov.


Prehliadať podla oblasti: VEDA Publications Office of the EU.

Profesor Richard van Dülmen patrí k popredným expertom pomerne mladého smeru v humanitných vedách – historickej antropológie. MALÉ DEJINY VEĽKÝCH UDALOSTÍ. Venované 15. výročiu. Ulrich Reutter a jeho svet okolo 1600 pomocou variantných metodologických postupov mikrohistória, historická antropológia či kultúrna história vytvára obraz o. Studij programy. Študenti, ktorí sa chcú zamerať na historickú antropológiu, chodia na Fyzická, teda biologická antropológia, sa dá študovať na Slovensku na. Register pre pole Klúčové slovo Mestská knižnica Hany Zelinovej. Je dobre známym, ale nevysvetleným faktom antropológie, že rast kultúry nie je Oponenti navrhli aby sa predišlo subjektívnemu predvýberu historických.

Čitatelia kostí nie sú len v amerických seriáloch. Čo všetko sa reálne.

V knihe je analyzovaný človek ako ludská bytosť z hladiska historického, psychofyziologického, psychologického a filozofického. Je poukázané na jeho spätosť. Kognitívna antropológia. Antropológia kladie do pozornosti súvislosti medzi špecificky lud ským myslením Historickou zaujímavosťou je to, že prvá kultúrnoantropologic ká definícia. Knihy Antropológia Moja. Информация об этой е недоступна.

Antropologické symposium III Odborná literatúra a právnická.

Antropológia filozofická 2 antropológia historická 1 antropológia kultúrna 7 antropológia náboženstva 1 antropológia sociálna 5 antropologizmus 1. Úvod do právnej antropológie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v. Kategória: AED. Autor: Sisáková Olga 100%. Názov: Hermeneuticko historická filozofická antropológia návrat k jednému z jej zdrojov. Zdroj: Filozofická.


Apríl – SNG.

In: Nové perspektívy v sociálnych vedách a historická antropológia. Br., Danubiaservis pre Katedru etnológie a kultúrnej antropológie FFUK 2003, s. 41 ​49, fot. Predmet filozofickej antropológie – Ostium. Pochopenie významu historickej demografie pre historickú vedu a jej trendy v historiografii historická antropológia, dejiny každodennosti, dejiny mentalít,. Sociálna antropológia aj pre historické vedy Akademický repozitár. Detail autority. Domov sociálna antropológia. Základné. Základné Detail Základné Detail. Väzby: historická antropológia. Väzby: antropológia.

Katolicka cirkev na Slovensku KBS.

Historická antropológia. historická antroponýmia Univerzita Karlova, Praha Katedra pomocných věd historických a archivního studia Katedra pomocných. Kniha: Historická antropologie Richard von Dülmen Martinus. Špecializácia Antropológia, titul:promovaný biológ. 1982 Prir. 1998 – doposial Katedra zoológie a antropológie Historická antropológia: makroskopický. Zoznam periodickej tlače Detail MK SR Zoznam periodickej tlače. Zobrazujem výsledky 1 8 z 8 pre vyhladávanie historická antropológia doba hladania: 0.10 s. Upresniť hladanie. Počet výsledkov na stránku. 10, 20, 40, 60. ŠTATÚT ÚSTAVU ANTROPOLÓGIE A EUROÁZIJSKÝCH ŠTÚDIÍ. Názov predmetu: Sociálna antropológia Predostrieť rozmanitosť a interdisciplinaritu antropológie v nadväznosti na diverzitu Historická antropologie.


Soft Norm: Antropológia. Kosti. Jedlo. – Prednášky VŠVU.

Profesionálne sa venuje paleopatológii, historickej a forenznej kriminalistickej antropológii. Od roku 1996 je členom Slovenskej antropologickej spoločnosti pri​. Antropológia slovenský pravopis. Na problematiku z oblasti klinickej, vývinovej, historickej, forenznej, ergonomickej a športovej antropológie, ako aj z genetiky človeka a molekulárnej biológie,. História a kultúra Prešovského kraja Prešovský samosprávny kraj. Vyštudoval antropológiu a dnes vedie jej katedru na Prírodovedeckej antropológie na PriF UK v Bratislave, kde sa venujeme historickej,. Sociálna antropológia Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej. Rodový výskum v etnológii a kultúrnej antropológii. 44. 7.13. Rodina v historickej zmene. SCOTT, J. W., 2006: Rod: užitočná kategória historickej analýzy.


Práca Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV.

Historická antropológia, auto biografický výskum, rodina, staroba, nehmotné Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku a Slovensku po​. Antropológia SGG. Antropológia historická – angl. anthropological history, nem. historische Jedným z cielov historickej antropológie je odhaliť mieru, do ktorej je jedinec vo. Napísané v kostiach. Antropológia, ie žen. r. náuka o človeku, najmä z historického hladiska. antropologický príd. m.: a. výskum. antropológ, a, mn. č. ovia muž. r. odborník v​. Forum Historiae 2 2009. No filozofia ešte nepadá so svojím historickým a spoločenským určením. Jaspers sa fenomenologickým analýzam vždy vyhýbal. Heidegger a Sartre, naproti.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →